Giỏ hàng

Huấn luyện an toàn nhóm 2: Cán bộ phụ trách an toàn lao động

Nội dung bài viết

  Công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc là công tác đòi hỏi các cá nhân, tổ chức thực hiện cần phải có đầy đủ kiến thức, kỹ năng liên quan. Lớp huấn luyện an toàn nhóm 2 ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung, cung cấp kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động  từ đó các cá nhân tổ chức có thể thực hiện công tác và đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc hiệu quả nhất. Sau đây, Viện đào tạo Vinacontrol xin cung cấp nội dung bao gồm các thông tin pháp luật và khóa học đào tạo để Quý doanh nghiệp tìm hiểu cũng như tham khảo tốt hơn.

   

  1. Đối tượng huấn luyện an toàn nhóm 2

  Theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ, các đối tượng có liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh lao động phải tham gia khóa Huấn luyện và đạt chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động.

  Nghị định 44/2016/NĐ-CP  cũng quy định cụ thể  các đối tượng sau cần phải tham gia khóa học đào tạo nhóm 2, bao gồm:

  • Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
  • Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở.

  Trên thực tế, các đối tượng này là cán bộ, kỹ sư giám sát, phụ trách về vấn đề an toàn lao động tại doanh nghiệp.

   

  huan-luyen-an-toan-nhom-2

  Công tác an toàn lao động được thực hiện tại các doanh nghiệp

  ✍ Xem thêm: Cấp chứng chỉ an toàn lao động cho 6 nhóm 

  2. Tại sao phải tham gia huấn luyện an toàn lao động

  Người thực hiện công tác an toàn lao động tại cơ sở có trách nhiệm phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cấp giấy chứng nhận sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 1,2,3 Điều 14 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015.

  Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cấp giấy chứng nhận sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu. Trường hợp có thay đổi về chính sách, pháp luật hoặc khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động thì phải được huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động.

  Do đó, doanh nghiệp và cá nhân liên quan cần tuân thủ các quy định pháp luật và phải tham gia huấn luyện an toàn lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp và người lao động cũng nhận được nhiều lợi ích sau khi hoàn thành khóa học an toàn như:

  • Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động hiệu quả
  • Giúp cho các doanh nghiệp tập trung quản lý nguồn nhân lực
  • Giảm thiểu chi phí do tai nạn lao động
  • Đề cao an toàn lao động còn nhận được sự tin cậy đối với nhân viên và tạo được niềm tin với xã hội
  • Tạo ra tinh thần an tâm khi làm việc cho người lao động
  • Ngăn chặn những thiệt hại do tai nạn lao động

   

  hop-quoc-hoi-ve-an-toan-lao-dong

  Quốc hội thông qua Luật an toàn lao động 2015 quy định bắt buộc đào tạo đối với người lao động

  ✍ Xem thêm: Đào tạo an toàn lao động nhóm 1

  3. Khung nội dung đào tạo an toàn nhóm 2

  Được xây dựng dựa trên các yêu cầu tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Khung nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 sẽ bao gồm các chương trình sau:

  • Đào tạo kiến thức về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  • Huấn luyện, đào tạo về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;...
  • Huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

  lop-dao-tao-an-toan-lao-dong

  Lớp đào tạo an toàn lao động của chuyên gia Viện đào tạo Vinacontrol tại doanh nghiệp

  ✍ Xem thêm: Đào tạo an toàn lao động nhóm 5

  4. Thời hạn thẻ an toàn lao động nhóm 2

  Chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 có thời hạn trong 2 năm. Sau 2 năm, người lao động phải tham dự khóa huấn luyện vệ sinh an toàn lao động định kỳ để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

  Sau tối thiểu 48h huấn luyện, người lao động nhóm 2 sẽ được cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động, thẻ an toàn.

  anh-chung-chi-dao-tao-an-toan-lao-dong-nhom-2

  Học viên được Viện đào tạo Vinacontrol cấp thẻ an toàn lao động nhóm 2 sau khóa học

   

  5. Giảng viên an toàn cần đáp ứng điều kiện gì?

  Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là người huấn luyện) phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  Người huấn luyện nội dung hệ thống pháp Luật an toàn, vệ sinh lao động là người có trình độ đại học trở lên, ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  Người huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động là người có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật và đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn sau:

  • Có ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  • Có ít nhất 07 năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động ở đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và phải tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.

  Người huấn luyện lý thuyết chuyên ngành là người có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn sau:

  • Có ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  • Có ít nhất 05 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.

  Người huấn luyện thực hành bảo đảm các tiêu chuẩn trên, đồng thời phải tham gia khóa huấn luyện về nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc có ít nhất 5 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

   

  Năng lực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của Viện đào tạo Vinacontrol

  Năng lực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của Viện đào tạo Vinacontrol

   

  Viện đào tạo Vinacontrol sở hữu đội ngũ giảng viên có đầy đủ năng lực đào tạo, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cũng như bề dày kinh nghiệm huấn luyện lâu năm cho hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước. Bên cạnh đó, Viện đào tạo Vinacontrol  cũng là đơn vị đầu tiên được Cục An toàn - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện đào tạo an toàn lao động cho 6 nhóm đối tượng  theo Quyết định số 1977/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Với năng lực của mình, chúng tôi tự tin đem lại phương án tối ưu và hài lòng nhất dành cho Quý khách hàng khi sử dụng các dịch vụ từ chúng tôi.

  Quý khách yêu cầu cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 hoặc bất kỳ thắc mắc về các dịch vụ khác, vui lòng liên hệ Viện đào tạo Vinacontrol theo hotline 1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết nhất. Đặc biệt, nhận thêm Ưu đãi về chi phí đối với đối tượng khách hàng lần đầu đăng ký dịch vụ  Ưu đãi nhân đôi cho lớp đào tạo có số lượng học viên lớn.

  Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia

  Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, Viện Vinacontrol tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững. Hãy để lại thông tin của bạn để chuyên viên của chúng tôi có thể liên hệ hỗ trợ tư vấn khóa học tốt nhất!
  1800.6083