Giỏ hàng

Chứng nhận hợp quy phương thức 5 | Tổ chức chứng nhận uy tín

Nội dung bài viết

  Theo thông tư 28/2012/TT-BKHCN phân loại các phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy, trong đó, điểm đ khoản 1 Điều 5 quy định phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất. Chứng nhận hợp quy phương thức 5 là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Dưới đây là một số thông tin hữu ích về chứng nhận hợp quy phương thức 5, cá nhân tổ chức cần lưu ý khi tiến hành.

   

  1. Chứng nhận hợp quy phương thức 5 là gì?

  Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 là hoạt động đánh giá, xác nhận phù hợp về mặt kỹ thuật cho một sản phẩm hay bất kỳ loại hình hàng hóa cụ thể do doanh nghiệp sản xuất, cung ứng. Bao gồm hoạt động thử nghiệm các mẫu sản phẩm điển hình. Đồng thời kết hợp với các kiểm tra, đánh giá trong quá trình sản xuất trực tiếp trên thực tế của doanh nghiệp đang áp dụng. Bên cạnh đó còn thực hiện giám sát bằng cách lấy các mẫu tại cơ sở sản xuất hoặc trên thị trường. Sau đó tiến hành thử nghiệm kết hợp với đánh giá thực tế trong quá trình sản xuất.

  Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 là chứng chỉ minh chứng cho doanh nghiệp đã thực hiện đánh giá hợp quy và đạt yêu cầu về pháp lý với mục đích thương mại sản phẩm trên thị trường.

  Chứng nhận hợp quy phương thức 5 là yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp sản xuất

  Chứng nhận hợp quy phương thức 5 là yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp sản xuất 

  ✍ Xem thêm: Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu – Hồ sơ, thủ tục

  2. Đối tượng áp dụng chứng nhận phương thức 5

  Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 sẽ được áp dụng cho các đối tượng sau:

  • Những loại hình sản phẩm hay hàng hóa nằm trong nhóm có khả năng gây hại. Hay nói cách khác chúng có thể ảnh hưởng đến độ an toàn về sức khỏe của con người và động vật. Thậm chí là cả tài nguyên môi trường sống của toàn bộ các loài
  • Những sản phẩm và hàng hóa được thiết kế đặc trưng nhằm xác định và dễ phân biệt rõ từng loại
  • Những sản phẩm hoặc hàng hóa có thể xảy ra nguy cơ mất ổn định trong khâu sản xuất. Hoặc là sản phẩm hoặc hàng hóa bị biến đổi do quá trình vận chuyển và lưu thông trên thị trường

  Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 còn đặc biệt ở chỗ, nó còn áp dụng đối với những sản phẩm hoặc hàng hóa được sản xuất bởi các cơ sở hay đơn vị nằm trong nước. Thậm chí là được sản xuất tại các địa điểm ở nước ngoài đã xây dựng hệ thống ISO 9001 và duy trì nó ổn định.

  Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất theo phương thức 5

  Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất theo phương thức 5

  ✍ Xem thêm: Chứng nhận chất lượng hàng hóa là gì? Hướng dẫn chi tiết thủ tục

  3. Quy trình chứng nhận hợp quy phương thức 5

  Việc đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp quy theo phương thức 5 được thực hiện như sau:

  Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

  ► Lấy mẫu:

  Tiến hành lấy mẫu điển hình cho sản phẩm, hàng hóa. Mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hóa là mẫu đại diện cho một kiểu, loại cụ thể của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất theo cùng một dạng thiết kế, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu.

  Số lượng mẫu phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu.

  ► Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm:

  Mẫu sản phẩm, hàng hóa được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật, có thể bao gồm cả phòng thử nghiệm của nhà sản xuất. Ưu tiên sử dụng phòng thử nghiệm được chỉ định và được công nhận.

  Các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa cần thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

  ► Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất:

  Việc đánh giá quá trình sản xuất phải xem xét đầy đủ tới các điều kiện kiểm soát của nhà sản xuất liên quan đến việc tạo thành sản phẩm nhằm đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các điều kiện kiểm soát bao gồm:

  a) Kiểm soát hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm (tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm);
  b) Kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất từ đầu vào, qua các giai đoạn trung gian cho đến khi hình thành sản phẩm bao gồm cả quá trình bao gói, xếp dỡ, lưu kho và vận chuyển sản phẩm;

  c) Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm;

  d) Kiểm soát trang thiết bị công nghệ và trang thiết bị đo lường, kiểm tra, thử nghiệm;

  đ) Kiểm soát trình độ tay nghề công nhân và cán bộ kỹ thuật;

  e) Các nội dung kỹ thuật cần thiết khác.

  Trường hợp nhà sản xuất đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận hoặc được thừa nhận đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm, hàng hóa được đánh giá, không cần phải đánh giá quá trình sản xuất. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng về việc không duy trì hiệu lực HTQLCL, tổ chức chứng nhận cần tiến hành đánh giá quá trình sản xuất, đồng thời báo cáo về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

  ► Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp:

  Xem xét các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa qua kết quả thử nghiệm mẫu so với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Xem xét sự phù hợp của quá trình sản xuất so với yêu cầu quy định tại mục 1.3 của phương thức này.

  ► Kết luận về sự phù hợp

  Kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Sản phẩm, hàng hóa được xem là phù hợp nếu đảm bảo đủ 2 điều kiện sau:

  • Tất cả các chỉ tiêu của mẫu thử nghiệm phù hợp với mức quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
  • Kết quả đánh giá quá trình sản xuất phù hợp với yêu cầu.

  Kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa có giá trị hiệu lực tối đa 3 năm với điều kiện sản phẩm, hàng hóa được đánh giá giám sát.

  Trong thời gian hiệu lực của kết luận về sự phù hợp, sản phẩm, hàng hóa phải được đánh giá, giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc lấy trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Tần suất đánh giá giám sát phải đảm bảo không quá 12 tháng/1 lần.

  Phương thức 5 Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất

  Phương thức 5 Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất

   

  4. Công bố hợp quy sản phẩm theo phương thức 5

  Hoạt động công bố hợp quy cho sản phẩm được thực hiện sau khi Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận. Việc công bố hợp quy được thực hiện theo các bước sau:

  ► Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

  a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

  Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

  b) Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

  ► Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

  ✍ Xem thêm: Chứng nhận hợp chuẩn là gì? Tổ chức chứng nhận uy tín

  5. Tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm tại Việt Nam

  Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN thì tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật phải là tổ chức chứng nhận đã đăng ký theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận hợp quy (sau đây gọi tắt là tổ chức chứng nhận được chỉ định). Theo đó chỉ có những đơn vị chứng nhận hợp pháp được sự chỉ định của nhà nước mới có thể thực hiện chứng nhận hợp quy và cấp chứng nhận hợp quy có giá trị.

  Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol là đơn vị uy tín có đầy đủ năng lực và dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận hợp sản phẩm. Đội ngũ nhân sự năng động, nhiệt tình, tận tâm với công việc và khách hàng

  • Thủ tục nhanh chóng, mức chi phí hợp lý cho mọi doanh nghiệp
  • Chi nhánh văn phòng 3 miền, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp ở mọi nơi mọi lúc
  • Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, câu hỏi bởi các chuyên gia đầu ngày tại Viện Vinacontrol
  • Ưu đãi chiết khấu cho hợp đồng có giá trị lớn

  Mọi yêu cầu cần hỗ trợ, tư vấn dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline miễn cước 1800.6083 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí nhất!

  Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia

  Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, Viện Vinacontrol tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững. Hãy để lại thông tin của bạn để chuyên viên của chúng tôi có thể liên hệ hỗ trợ tư vấn khóa học tốt nhất!
  1800.6083