Giỏ hàng

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - Quản lý về môi trường

Nội dung bài viết

  Hoạt động sản xuất trong một số ngành nghề thực sự đã gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường, từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ô nhiễm môi trường, trái đất nóng lên,…. Để giảm thiểu các ảnh hưởng xấu đó, doanh nghiệp cần quan tâm và thực sự chặt chẽ trong hoạt động quản lý môi trường cũng như xây dựng một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả theo ISO 14001: 2015 tại tổ chức. Dưới đây là các thông tin quan trọng về ISO 14001:2015 mà Viện đào tạo Vinacontrol sẽ cung cấp để giúp Quý doanh nghiệp có thể hình dung và hiểu rõ tiêu chuẩn nhất.

  1. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

  Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế được ISO ban hành quy định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường (EMS) hiệu quả. Nó cung cấp một khuôn khổ để các tổ chức có thể làm theo, cũng như thiết lập các điều kiện, yêu cầu thực hiện quản lý môi trường dễ dàng nhất.

  ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 14001 và chính thức thay thế cho phiên bản trước đó là ISO 14001:2004. Ở Việt Nam, tiêu chuẩn TCVN 14001:2015 có nội dung hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 14001:2015

  ISO 14001 là một phần của hệ thống ISO 14000 (Hệ thống các tiêu chuẩn về quản lý môi trường), và là tiêu chuẩn mà các tổ chức có thể chứng nhận nó trên thực tế. Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn có thể áp dụng tích hợp với các tiêu chuẩn ISO khác điển hình là ISO 9001, với điều này doanh nghiệp có thể mong đợi đạt được các mục tiêu của mình một cách hiệu quả hơn.

  Tổ chức ISO định nghĩa hệ thống quản lý môi trường là “một phần của hệ thống quản lý được sử dụng để quản lý các khía cạnh môi trường, thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ, giải quyết các rủi ro và cơ hội. Các khuôn khổ trong ISO 14001 có thể sử dụng với mô hình Plan-Do-Check-Act (PDCA) để thực hiện tốt hoạt động cải tiến liên tục tại doanh nghiệp.

  ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 14001

  ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 14001

  ✍ Xem thêm: Chứng nhận ISO 9001:2015 | Cấp giấy nhanh gọn - Uy tín chất lượng

  2. Đối tượng cần sử dụng tiêu chuẩn ISO 14001

  ISO 14001:2015 cần được áp dụng tại mọi tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tạo dựng, cải thiện, cũng như duy trì một hệ thống quản lý môi trường để phù hợp với các chính sách môi trường được xác lập và các yêu cầu liên quan về môi trường. Các yêu cầu của tiêu chuẩn có thể được đưa vào bất kỳ hệ thống quản lý môi trường nào; phạm vi áp dụng tiêu chuẩn sẽ được xác định dựa trên một số yếu tố bao gồm: ngành của tổ chức, chính sách môi trường, sản phẩm và dịch vụ cung cấp và địa điểm.

  Tóm lại, ISO 14001:2015 được áp dụng cho tất cả các tổ chức, đơn vị bất kể khối lượng, quy mô, địa điểm, ngành nghề, lĩnh vực.

  ✍ Xem thêm: Đào tạo nhận thức ISO 14001 hệ thống quản lý môi trường 

  3. Mục tiêu của ISO 14001

  Thứ nhất, Đưa ra cho các tổ chức một khuôn khổ bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đổi cân bằng với các nhu cầu về kinh tế - xã hội

  Thứ hai, Cho phép một tổ chức đạt được các kết quả dự kiến đặt ra đối với hệ thống quản lý môi trường của mình.

  Thứ ba, Cung cấp cho cấp quản lý cao nhất các thông tin để xây dựng thành công trong thời gian dài và tạo ra các lựa chọn để đóng góp vào sự phát triển bền vững bằng cách:

  - bảo vệ môi trường nhờ ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các tác động xấu cho môi trường;

  - giảm nhẹ những tác động bất lợi tiềm ẩn của các điều kiện môi trường đối với tổ chức;

  - hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ sự phù hợp;

  - nâng cao kết quả thực hiện môi trường;

  - kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng đến cách thức mà các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức hiện đang được thiết kế, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và xử lý bằng cách áp dụng quan điểm vòng đời để có thể ngăn chặn những tác động môi trường nảy sinh do sự bất cẩn tại bất kỳ nơi nào trong phạm vi vòng đời;

  - đạt được lợi ích về tài chính và hoạt động từ việc thực hiện các giải pháp thân thiện với môi trường nhằm củng cố vị thế trên thị trường của tổ chức;

  - trao đổi các thông tin về môi trường cho các bên quan tâm có liên quan.

   

  Giảm thiểu tác động xấu của hoạt động sản xuất đến môi trường và con người với ISO 14001

  Giảm thiểu tác động xấu của hoạt động sản xuất đến môi trường và con người với ISO 14001

  ✍ Xem thêm: Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001 | Thông tin khóa học mới nhất 

  4. Nội dung của tiêu chuẩn

  4.1.Các yếu tố thành công và mô hình được áp dụng cho hệ thống

  Thành công của hệ thống quản lý môi trường phụ thuộc vào các yếu tố sau:

  • Sự cam kết của tất cả các cấp và từ các bộ phận chức năng của tổ chức, do lãnh đạo cao nhất chỉ đạo;
  • Việc tận dụng các cơ hội để ngăn chặn hoặc giảm nhẹ tác động xấu đến môi trường và tăng cường các tác động môi trường có lợi, đặc biệt là với những cơ hội có ý nghĩa chiến lược và cạnh tranh của mình
  • Lãnh đạo cao nhất tích hợp quản lý môi trường vào các quá trình hoạt động chủ chốt của tổ chức, định hướng và ra quyết định về chiến lược, sắp xếp chúng với các ưu tiên hoạt động chủ chốt khác, và kết hợp quản lý môi trường vào hệ thống quản lý tổng thể của mình

  Cơ sở cho việc tiếp cận cơ bản một hệ thống quản lý môi trường được thành lập dựa trên khái niệm của Mô hình Hoạch định-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA). Mô hình PDCA cung cấp một quá trình lặp đi lặp lại cho các tổ chức sử dụng nhằm đạt được sự cải tiến liên tục. Có thể áp dụng mô hình này cho hệ thống quản lý môi trường và cho từng yếu tố riêng của nó.

  4.2. Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

  • Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 bao gồm: Bối cảnh của tổ chức, sự lãnh đạo, hoạch định, hỗ trợ, thực hiện, đánh giá kết quả hoạt động cũng như cải tiến của doanh nghiệp. Cụ thể:
  • Xác định các vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài có liên quan đến mục tiêu của đơn vị và có ảnh hưởng đến kết quả có thể đạt được của hệ thống quản lý môi trường.
  • Tìm hiểu về mong đợi và nhu cầu của các bên quan tâm; phạm vi của hệ thống quản lý môi trường
  • Tiến hành thiết lập, thực hiện cũng như việc duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường để đạt được kết quả dự kiến.
  • Người lãnh đạo cao nhất cần chứng minh sự cam kết và lãnh đạo với hệ thống
  • Cấp lãnh đạo cao nhất cần xây dựng, thực hiện và duy trì chính sách môi trường trong phạm vi đã xác định trước đó;  đảm bảo các quyền hạn và trách nhiệm với vị trí có liên quan được trao đổi và phân công trong đơn vị 
  • Cân nhắc đến phạm vi của hệ thống và xác định các cơ hội, rủi ro liên quan đến các khía cạnh môi trường, cũng như các nghĩa vụ tuân thủ và các yêu cầu và vấn đề khác cần giải quyết 
  • Cung cấp và xác định các nguồn lực cần thiết với việc xây dựng, thực hiện, duy trì, và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.
  • Xây dựng, thực hiện, kiểm soát và duy trì các quá trình để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường
  • Tiến hành đo lường, theo dõi, phân tích và đánh giá kết quả của hệ thống quản lý môi trường
  • Trao đổi thông tin kết quả hoạt động bên ngoài và trong nội bộ.
  • Xác định các cơ hội cải tiến và thực hiện các biện pháp cần thiết để đạt được các kết quả dự kiến.

  Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ISO 14001 để giúp sản phẩm được ưu tiên sử dụng

  Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ISO 14001 để giúp sản phẩm được ưu tiên sử dụng

  ✍ Xem thêm: Chứng nhận ISO 45001 - Cấp chứng chỉ quản lý an toàn| Phí thấp

  5. Lợi ích cho doanh nghiệp khi áp dụng thành công ISO là gì?

  • Việc áp dụng thành công ISO 14001:2015 mang lại nhiều lợi ích bền vững đáng kể cho doanh nghiệp với một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. Cụ thể:
  • Giảm thiểu lãng phí
  • Giảm chi phí
  • Đảm bảo rằng tác động môi trường đang được đo lường, kiểm soát tốt
  • Đạt được lợi thế cạnh tranh trong thiết kế chuỗi cung ứng
  • Tăng cơ hội kinh doanh mới
  • Đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý
  • Tăng sự tin tưởng của các bên liên quan và khách hàng, đối tác
  • Cải thiện tác động môi trường tổng thể
  • Quản lý các nghĩa vụ môi trường một cách nhất quán

  Chứng chỉ ISO 14001 được Viện đào tạo Vinacontrol cấp cho doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn

  Chứng chỉ ISO 14001 được Viện đào tạo Vinacontrol cấp cho doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn

  Tổ chức doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 14001 sẽ chứng minh được năng lực của mình trong việc giảm thiểu. quản lý các yếu tố tác động xấu tới môi trường trong hoạt động sản xuất của mình. Từ đó, nâng cao hình ảnh uy tín của mình đối với khách hàng, đối tác cũng như hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của mình; Đặc biệt dành được thiện cảm của chính phủ ở các nước trên thế giới kèm theo đó là các ưu đãi khi thực hiện đầu tư tại nước này

  ✍ Xem thêm: Chứng nhận ISO 14001:2015 – Cấp giấy chứng nhận ISO 14001 

  Viện đào tạo Vinacontrol là đơn vị tư vấn ISO  14001- cấp chứng nhận ISO 14001 uy tín và được sự cấp phép chỉ định năng lực đánh giá chứng nhận ISO14001:2015 (Hệ thống quản lý môi trường) từ Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam.

  Khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ về ISO 14001 của Viện đào tạo Vinacontrol vui lòng liên hệ hotline 1800.6083 miễn cước hoặc để lại thông tin liên lạc để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất

  Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia

  Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, Viện Vinacontrol tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững. Hãy để lại thông tin của bạn để chuyên viên của chúng tôi có thể liên hệ hỗ trợ tư vấn khóa học tốt nhất!
  1800.6083